Chính sách bảo mật thông tin

Riêng tư của khách hàng vô cùng quan trọng với In Phạm Nhung, vì thế bảo vệ dữ liệu là vấn đề của sự tin tưởng và bảo mật danh tính của quý khách vô cùng quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi chỉ sẽ thu thập những thông tin cần thiết và có liên quan đến giao dịch giữa chúng tôi và quý khách.

Chúng tôi chỉ giữ thông tin của quý khách trong thời gian luật pháp yêu cầu hoặc cho mục đích mà thông tin đó được thu thập.

1- Mục đích & phạm vi Thu thập thông tin cá nhân

Song Tạo không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

Khi quý khách đăng ký tài khoản songtao.vn, thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:

  - Tên

  - Địa chỉ giao hàng

  - Địa chỉ Email

  - Số điện thoại cố định

  - Số điện thoại di động

  - Giới tính

Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

  - Giao hàng quý khách đã đặt tại In Phạm Nhung

  - Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng

  - Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm

  - Xử lý đơn đặt hàng.

Chúng tôi có thể chia sẻ tên và địa chỉ của quý khách cho dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp của chúng tôi để có thể giao hàng cho quý khách.